* Có 56 giáo viên phụ trách chuyên môn chăm sóc giáo dục trẻ

Trong đó: Khối mẫu giáo lớn có 18 đồng chí

                Khối mẫu giáo nhỡ có 15 đồng chí

                Khối mẫu giáo bé có 11 đồng chí

                Khối nhà trẻ có 12 đồng chí

* Nhân viên

- 14 nhân viên phụ trách nuôi dưỡng

- 1 nhân viên kế toán

- 5 nhân viên bảo vệ

- 2 lao công